Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129 BGG: Gerda Roozendaal  06-51039032
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
BALANS ACTIVA Materiële vaste activa - Inventaris 654       117       Financiële vaste activa - Effecten 89.193     114.193    Vorderingen - Debiteuren 1.425      4.354      - Overige vorderingen 1.394      1.904      2.819      6.258      Liquide middelen 203.265    166.851    295.931    287.419    PASSIVA Eigen vermogen - Vermogen per 1 januari 17.471     16.286     - Resultaat boekjaar 242       1.185      17.713     17.471     Voorzieningen - Vervangingsfonds 2.687      2.687      - Wiskundige reserve 264.000    257.000    266.687    259.687    Kortlopende schulden - Vooruit ontvangen bedragen 9.000      9.000      - Crediteuren 1.360      846       - Te betalen kosten 1.171      414       11.531     10.260     295.931    287.418    31-12-2017 31-12-2016
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129 BGG: Gerda Roozendaal  06-51039032
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
BALANS ACTIVA Materiële vaste activa - Inventaris 654       117       Financiële vaste activa - Effecten 89.193     114.193    Vorderingen - Debiteuren 1.425      4.354      - Overige vorderingen 1.394      1.904      2.819      6.258      Liquide middelen 203.265    166.851    295.931    287.419    PASSIVA Eigen vermogen - Vermogen per 1 januari 17.471     16.286     - Resultaat boekjaar 242       1.185      17.713     17.471     Voorzieningen - Vervangingsfonds 2.687      2.687      - Wiskundige reserve 264.000    257.000    266.687    259.687    Kortlopende schulden - Vooruit ontvangen bedragen 9.000      9.000      - Crediteuren 1.360      846       - Te betalen kosten 1.171      414       11.531     10.260     295.931    287.418    31-12-2017 31-12-2016