Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Notulen van de algemene ledenvergadering van St. Barbara – Schoorl op dinsdag 2 april 2019 in  “De Blinkerd” te Schoorl. Aanvang 20.00 uur                    Aanwezig: namens het bestuur K. Bakker (v.z,), C. Kouw (lid), Th. Zoon (lid. A.i. penningm.) E.v.d.Oord Smit (secr.), De dragers: H. van den Oord, S. Krom, A. Bakker en B. Roozendaal (tevens kascomm.lid), de uitvaartleidsters: L. Rezelman, G. Roozendaal en M. Karsten, Namens DLE Moos Hazebelt, en de leden: W. Wever (kascomm.), A. Kouw, M. Louter-Delis, K. Heijmans-Limmen (toek. Bestuurslid) en de heer C. van Egmond. Afwezig met afbericht: J.J.M. de Wit 1.  Opening  en mededelingen Om 20.00 uur opent voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk welkom, w.o. de 3 uitvaartleidsters en Moos Hazebelt namens DLE. Het was een iets rustiger jaar qua uitvaarten. De namen van de overleden leden worden genoemd en daarna de overledenen aan wie onze vereniging haar diensten heeft verleend. Staand nemen we 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis. 2.  Notulen jaarvergadering 2018 De aanwezigen krijgen even de ruimte om de notulen door te nemen. Er komen echter geen op- of aanmerkingen en worden deze met dank aan de secretaris getekend. 3. Ingekomen stukken - Mail van Durk Boorsma, onlangs afscheid genomen als voorzitter DLE, dank voor de attentie aangeboden door Koos, onze voorzitter was voor hun ALV uitgenodigd. 4. Jaarverslag secretaris Secretaris leest het jaarverslag voor vanaf de vorige ALV tot heden. Deze wordt met applaus bedankt. 5. Jaarrekening 2018 De overdracht van de bankzaken naar J. de Wit vergde veel tijd, ook door wederzijdse afwezigheid, daarna een inwerkperiode. Begin dit jaar kreeg Jan gezondheidsproblemen en moest een flinke stap terugdoen. Afgesproken is dat hij de lopende zaken voorlopig zal blijven doen. Gelukkig heeft Th. Zoon op korte termijn de jaarstukken kunnen afronden. De rente op spaartegoeden is nagenoeg nihil en  hogere bankkosten staan daar tegenover. Wij moeten echter wel onze wiskundige reserve op pijl houden. Het overkoepelend orgaan De F.K.B. heeft hier normen voor. Een verhoging van de pakketwaarde zit er niet in. Op de nota aan nabestaanden worden alleen de kosten gefactureerd. De diensten die in het pakket zitten worden niet op de nota vermeld. Alleen een korte omschrijving (geen bedragen) Op vragen wat de vergoeding is aan leden buiten het werkgebied wordt 65% van de pakketwaarde uitgekeerd. Op vragen die komen wordt een duidelijk antwoord gegeven. Dank aan de penningmeester voor zijn toelichting en het opstellen van de jaarstukken. 6. Begroting 2019 Begroting is jaarlijks een vraagteken, hangt af van aantal overledenen (zowel leden als niet-leden) Ook hiervoor dank aan de a.i. penningmeester Theo wordt bedankt voor het opstellen van de jaarstukken en als dank krijgt hij een bon door de voorzitter aangeboden. 7. Verslag van de kascommissie De kascommissie leden Bernard Roozendaal en Wim Wever kregen 2 dikke mappen aangereikt en konden hun gang gaan, Een nota van overleden persoon hebben ze volledig nagespit, maar het was een hele klus. Hun advies: het zou beter zijn als de penningmeester hierbij aanwezig is. Nu was het een heel gezoek. Maar ze zijn er uit gekomen met dank aan Theo en Jan. 8. Benoeming lid kascommissie Wim heeft er 2 jaar opzitten en wordt bedankt hiervoor. Bernard gaat volgend jaar  met Mariska Louter-Delis de stukken doorspitten. 9. Bestuursverkiezing. Theo Zoon, lid en Jan de Wit, lid. Beiden zullen zolang mogelijk hun diensten aanbieden betreffende de financiën. Koos heeft al een paar mensen benaderd, maar helaas zonder resultaat. Karin Heijmans-Limmen wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en dit wordt met applaus begroet. Ze wil graag meedenken in het reilen en zeilen. Heeft de vereniging al op facebook geplaatst.  We zijn blij met haar. 10. Vaststellen contributie 2020 Gezien de lage rentestand bij de banken en ook de vooruitzichten dat dit zo zal blijven is het voorstel om de basiscontributie met € 2,-- te verhogen naar € 14,--. Aanwezigen gaan akkoord. 11. Rondvraag B. Roozendaal: Vraagt zich af of het interessant is als zijn kinderen, die elders wonen lid blijven van de vereniging. Wat zijn de mogelijkheden. Het antwoord is dat dit een persoonlijke keuze is op het moment dat je verhuisd naar een adres buiten ons verzorgingsgebied. Lia Rezelman: Komt terug op de contributie en dat de vergoeding voor de diensten niet gespecificeerd vermeld worden op de nota. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij een naturaverzekering zijn. Op de website kan je vinden welke diensten wij geheel of gedeeltelijk vergoeden en voor welk maximaal totaalbedrag (pakketwaarde) Op het moment dat wij dit  niet meer in diensten maar in geldbedragen uitdrukken, zijn wij geen naturavereniging meer maar verzekeringsmaatschappij. Als de belastingdienst daar achter komt moeten er maandelijks veel gegevens verstrekt worden. Cees van Egmond: Merkt op dat er weinig uitvaarten zijn geweest met Overmars als voorganger. Dat is dan de wens van de overledene of de nabestaanden. Hij is echter wel de eerst aansprekende, moet dus bij een kerkelijke uitvaart altijd gebeld worden. Is zeer te spreken over het kerkhof. Dit ligt er keurig bij! Henk v.d. Oord: Koeling is voor onderhoud (kwam ijsvorming op de randen. Hebben nu een reserve in bruikleen. De koeling is zo’n 80 keer gebruikt. Gerda Roozendaal: Is blij met de keuze van Monique Karsten. 12. Sluiting Geen verdere op- of aanmerkingen sluit voorzitter onder dankzegging om 21.10 uur de vergadering en is er in het sportcafé een drankje te nuttigen.
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Notulen van de algemene ledenvergadering van St. Barbara – Schoorl op dinsdag 2 april 2019 in  “De Blinkerd” te Schoorl. Aanvang 20.00 uur                    Aanwezig: namens het bestuur K. Bakker (v.z,), C. Kouw (lid), Th. Zoon (lid. A.i. penningm.) E.v.d.Oord Smit (secr.), De dragers: H. van den Oord, S. Krom, A. Bakker en B. Roozendaal (tevens kascomm.lid), de uitvaartleidsters: L. Rezelman, G. Roozendaal en M. Karsten, Namens DLE Moos Hazebelt, en de leden: W. Wever (kascomm.), A. Kouw, M. Louter-Delis, K. Heijmans-Limmen (toek. Bestuurslid) en de heer C. van Egmond. Afwezig met afbericht: J.J.M. de Wit 1.  Opening  en mededelingen Om 20.00 uur opent voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk welkom, w.o. de 3 uitvaartleidsters en Moos Hazebelt namens DLE. Het was een iets rustiger jaar qua uitvaarten. De namen van de overleden leden worden genoemd en daarna de overledenen aan wie onze vereniging haar diensten heeft verleend. Staand nemen we 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis. 2.  Notulen jaarvergadering 2018 De aanwezigen krijgen even de ruimte om de notulen door te nemen. Er komen echter geen op- of aanmerkingen en worden deze met dank aan de secretaris getekend. 3. Ingekomen stukken - Mail van Durk Boorsma, onlangs afscheid genomen als voorzitter DLE, dank voor de attentie aangeboden door Koos, onze voorzitter was voor hun ALV uitgenodigd. 4. Jaarverslag secretaris Secretaris leest het jaarverslag voor vanaf de vorige ALV tot heden. Deze wordt met applaus bedankt. 5. Jaarrekening 2018 De overdracht van de bankzaken naar J. de Wit vergde veel tijd, ook door wederzijdse afwezigheid, daarna een inwerkperiode. Begin dit jaar kreeg Jan gezondheidsproblemen en moest een flinke stap terugdoen. Afgesproken is dat hij de lopende zaken voorlopig zal blijven doen. Gelukkig heeft Th. Zoon op korte termijn de jaarstukken kunnen afronden. De rente op spaartegoeden is nagenoeg nihil en  hogere bankkosten staan daar tegenover. Wij moeten echter wel onze wiskundige reserve op pijl houden. Het overkoepelend orgaan De F.K.B. heeft hier normen voor. Een verhoging van de pakketwaarde zit er niet in. Op de nota aan nabestaanden worden alleen de kosten gefactureerd. De diensten die in het pakket zitten worden niet op de nota vermeld. Alleen een korte omschrijving (geen bedragen) Op vragen wat de vergoeding is aan leden buiten het werkgebied wordt 65% van de pakketwaarde uitgekeerd. Op vragen die komen wordt een duidelijk antwoord gegeven. Dank aan de penningmeester voor zijn toelichting en het opstellen van de jaarstukken. 6. Begroting 2019 Begroting is jaarlijks een vraagteken, hangt af van aantal overledenen (zowel leden als niet-leden) Ook hiervoor dank aan de a.i. penningmeester Theo wordt bedankt voor het opstellen van de jaarstukken en als dank krijgt hij een bon door de voorzitter aangeboden. 7. Verslag van de kascommissie De kascommissie leden Bernard Roozendaal en Wim Wever kregen 2 dikke mappen aangereikt en konden hun gang gaan, Een nota van overleden persoon hebben ze volledig nagespit, maar het was een hele klus. Hun advies: het zou beter zijn als de penningmeester hierbij aanwezig is. Nu was het een heel gezoek. Maar ze zijn er uit gekomen met dank aan Theo en Jan. 8. Benoeming lid kascommissie Wim heeft er 2 jaar opzitten en wordt bedankt hiervoor. Bernard gaat volgend jaar  met Mariska Louter-Delis de stukken doorspitten. 9. Bestuursverkiezing. Theo Zoon, lid en Jan de Wit, lid. Beiden zullen zolang mogelijk hun diensten aanbieden betreffende de financiën. Koos heeft al een paar mensen benaderd, maar helaas zonder resultaat. Karin Heijmans-Limmen wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en dit wordt met applaus begroet. Ze wil graag meedenken in het reilen en zeilen. Heeft de vereniging al op facebook geplaatst.  We zijn blij met haar. 10. Vaststellen contributie 2020 Gezien de lage rentestand bij de banken en ook de vooruitzichten dat dit zo zal blijven is het voorstel om de basiscontributie met € 2,-- te verhogen naar € 14,--. Aanwezigen gaan akkoord. 11. Rondvraag B. Roozendaal: Vraagt zich af of het interessant is als zijn kinderen, die elders wonen lid blijven van de vereniging. Wat zijn de mogelijkheden. Het antwoord is dat dit een persoonlijke keuze is op het moment dat je verhuisd naar een adres buiten ons verzorgingsgebied. Lia Rezelman: Komt terug op de contributie en dat de vergoeding voor de diensten niet gespecificeerd vermeld worden op de nota. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij een naturaverzekering zijn. Op de website kan je vinden welke diensten wij geheel of gedeeltelijk vergoeden en voor welk maximaal totaalbedrag (pakketwaarde) Op het moment dat wij dit  niet meer in diensten maar in geldbedragen uitdrukken, zijn wij geen naturavereniging meer maar verzekeringsmaatschappij. Als de belastingdienst daar achter komt moeten er maandelijks veel gegevens verstrekt worden. Cees van Egmond: Merkt op dat er weinig uitvaarten zijn geweest met Overmars als voorganger. Dat is dan de wens van de overledene of de nabestaanden. Hij is echter wel de eerst aansprekende, moet dus bij een kerkelijke uitvaart altijd gebeld worden. Is zeer te spreken over het kerkhof. Dit ligt er keurig bij! Henk v.d. Oord: Koeling is voor onderhoud (kwam ijsvorming op de randen. Hebben nu een reserve in bruikleen. De koeling is zo’n 80 keer gebruikt. Gerda Roozendaal: Is blij met de keuze van Monique Karsten. 12. Sluiting Geen verdere op- of aanmerkingen sluit voorzitter onder dankzegging om 21.10 uur de vergadering en is er in het sportcafé een drankje te nuttigen.