Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129 BGG: Gerda Roozendaal  06-51039032
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Notulen van de algemene ledenvergadering van St. Barbara van dinsdag 28 maart 2017  in “De Blinkerd” te Schoorl. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig: Namens het bestuur: K. Bakker, voorz.; Th. Zoon, penningm.; E. v.d. Oord-Smit, secr.; C. Kouw, lid, Mw. Gerda Roozendaal, uitvaartverz.; de dragers: H. v.d. Oord, S. Krom, A. Bakker  laatstgenoemde tevens kascommissielid) en verder de heren Jan de Wit, G. Bakker, W.Wever, H. Meijer, N. van Wonderen, J. Delis, C. van Egmond (donateur) en mevr. Masteling  Afbericht van: Mw. I. Roozendaal, Dhr. M. Stoop en J. Ory. 1. Opening  en mededelingen Om 20.00 uur opent voorzitter Koos Bakker de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Is blij dat er wat extra opkomst is vanwege de brief die naar alle adressen is gestuurd. Hierna noemt hij de namen van de overleden leden (12 personen) van het afgelopen jaar en daarna de personen (4 personen) waarbij onze vereniging haar diensten heeft verleend. Staand nemen we 1 minuut stilte in acht. Daarna een korte terugblik van zijn eerste jaar als voorzitter wat hij als waardevol heeft ervaren. o.a. heeft Koos bemiddeld in de aanschaf van een mobiele geluidsinstallatie voor op de begraafplaats (eigendom Parochie). Doordat Gerda het wat rustiger aan wil doen heeft gesprek plaatsgevonden met Marian Korver, beoogde mogelijke opvolgster voor Gerda. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd ons bestuur op orde te krijgen.   2. Notulen jaarvergadering 2016 Notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend door de bestuursleden. Met dank aan de secretaris. 3. Ingekomen stukken Een 2-tal brieven retour inzake onze mailing. 4. Jaarverslag secretaris Het jaarverslag van de secretaris omvat de periode van 19 april 2016 (datum vorige alg. ledenverg.) tot heden (28 maart 2017). Hier worden de belangrijkste zaken naar voren gebracht. o.a. ons oudste lid is 100 jaar geworden en is met een bezoekje vereerd - D. Borst heeft zich teruggetrokken als uitvaartleider, zijn spullen ingeleverd - de nieuwe aula; begin dit jaar is er flink gebruik van gemaakt - de ziekte en overlijden van onze oud-voorzitter Piet Appelman 5. Jaarrekening 2016 Penningmeester licht e.e.a. toe. Dit jaar een kleine winst van € 1.100,-- Doordat er meer obligaties uitgeloot worden met tot dan toe een respectabele rente, komen de spaartegoeden vanwege de rente onder flinke druk te staan. De wiskundige reserve moet echter wel op pijl blijven. Op vragen vanuit de zaal wordt een duidelijk antwoord gegeven:o.a. leden die buiten te gemeente wonen en overlijden wordt een vergoeding van 70% van de pakketwaarde uitgekeerd. - cremeren is iets voordeliger dan begraven De jaarrekening wordt goedgekeurd en Theo wordt bedankt voor de jaarstukken en zijn heldere uitleg. 6. Begroting 2017 Begin dit jaar kregen we met veel sterfgevallen te maken waaronder enkele niet-leden, dit kan het resultaat positief beïnvloeden. Niet-leden betalen meer dan leden. Post "verhuur" heeft betrekking op onze koeling. Er kan een schaarwagen aangeschaft worden, gezien de koeling qua gewicht boven de toegestane Arbo-norm valt. En de ervaring heeft geleerd dat de afstanden bij De Sanderij, Oudburhg en De Marke pittig zijn. De begroting 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 7. Verslag van de kascommissie De kascommissieleden, bestaande uit  I. Roozendaal-Koelemeijer en A. Bakker hebben de jaarbescheiden doorgenomen. Op de vragen die overbleven heeft de penningmeester  perfect kunnen beantwoorden. Helaas was Ineke Roozendaal vanavond verhinderd. 8. Benoeming lid kascommissie De heer Wim Wever is bereid zitting te nemen in de kascommissie. Komend jaar zullen De heren Ad Bakker en Wim Wever de boeken controleren. 9. Bestuursverkiezing / rooster van aftreden Ook dit jaar stond de telefoon niet roodgloeiend bij de secretaris. Penningmeester Theo Zoon heeft te kennen gegeven, mede gezien zijn leeftijd, terug te willen treden. Hij wil nog een jaar aanblijven. Zal een goed draaiboek maken. Ook bestaat de mogelijkheid de financiën uit te besteden maar dan moet je qua kosten toch al rekenen zo rond de € 5000,-- aan extra kosten. Een andere mogelijkheid is het hele ledenbestand onder te brengen bij Nuvema. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar de eigen vereniging. Theo werkt met een eigen computerprogramma. De automatische inning werkt goed. Krijgt het ledenbestand aangeleverd van de secretaris.   10. Vaststellen contributie 2017 Zoals reeds eerder besproken is een verhoging onontkoombaar. Op de vraag om de contributie over de hele linie dit jaar te verhogen  met € 2,-- wordt positief gereageerd. Mocht binnen afzienbare tijd de rente weer stijgen en de wiskundige reserve omlaag kunnen, dan kan de pakketwaarde verhoogd worden. Deze staat momenteel op € 1093,--. De contributie wordt voor 2017 € 12,-- bij automatische inning. De bedragen bij leden die jaarlijks een nota ontvangen wordt de contributie ook met € 2,-- verhoogd. 11. Huishoudelijk reglement Het gaat hier op artikel 10, lid 1 welke cursief staat afgedrukt. Inzake eigen  keuze uitvaartleider/ster door de nabestaanden, waarbij de vereniging niet in kennis is gesteld. Opm. H. Meijer was onlangs bij crematie in Hhwaard hier was een professionele uitvaartleider uit Alkmaar die de zaken rond het afscheid regelde. Mocht dit bij onze vereniging aan de orde komen dan zijn de kosten boven onze gebruikelijke vergoeding voor de nabestaanden. Met nog een paar kleine aanvullingen wordt dit hh reglement goedgekeurd. 12. Rondvraag H. v.d. Oord: De zaken rond het afscheid van P. Appelman liepen niet goed. De dames uitvaartleidsters                       hadden lang niet alles in de hand en alle dagen werd er gebeld en bij de overvolle avondwake                       in De Blinkerd schortte er wel e.e.a. aan. N. van Wonderen: Hoe werkt het als je je lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap?                               Als antwoord: ga eerst bij je eigen huisarts informeren en daarna de vervolgstappen. G. Roozendaal: Dankt iedereen waar ze het jaar door mee van doen heeft voor de prettige samenwerking. H. Meijer: Vraagt of bij de volgende ledenvergadering de opvolgster van G. Roozendaal present is.                   Het is nog afwachten of zij ingaat op ons verzoek. Zij is op meerdere plaatsen gevraagd en ook                   actief. Ze wil sowieso een keer met Gerda hier meelopen. C. van Egmond: Mist bepaalde voorzieningen op het kerkhof zoals een wasbak, handdoek en zeep.     Dit wordt doorgespeeld naar het parochiebestuur. W. Wever: Merkt op dat de website van St. Barbara er prima uitziet, vooral de linkpagina naar diverse                    bronvermeldingen. Koos doet er alles aan om actueel te blijven. J. Delis: Heeft respect voor de bestuursleden en spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat achter                de schermen gebeurt. Hij spreekt uit ervaring. Maar wij zijn blij met zijn compliment. 13. Sluiting Onder dankzegging sluit voorzitter K. Bakker om 21.30 uur de vergadering en verzoekt ons om mee te gaan naar het sportcafé voor een hapje en een drankje en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129 BGG: Gerda Roozendaal  06-51039032
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Notulen van de algemene ledenvergadering van St. Barbara van dinsdag 28 maart 2017  in “De Blinkerd” te Schoorl. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig: Namens het bestuur: K. Bakker, voorz.; Th. Zoon, penningm.; E. v.d. Oord-Smit, secr.; C. Kouw, lid, Mw. Gerda Roozendaal, uitvaartverz.; de dragers: H. v.d. Oord, S. Krom, A. Bakker  laatstgenoemde tevens kascommissielid) en verder de heren Jan de Wit, G. Bakker, W.Wever, H. Meijer, N. van Wonderen, J. Delis, C. van Egmond (donateur) en mevr. Masteling  Afbericht van: Mw. I. Roozendaal, Dhr. M. Stoop en J. Ory. 1. Opening  en mededelingen Om 20.00 uur opent voorzitter Koos Bakker de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Is blij dat er wat extra opkomst is vanwege de brief die naar alle adressen is gestuurd. Hierna noemt hij de namen van de overleden leden (12 personen) van het afgelopen jaar en daarna de personen (4 personen) waarbij onze vereniging haar diensten heeft verleend. Staand nemen we 1 minuut stilte in acht. Daarna een korte terugblik van zijn eerste jaar als voorzitter wat hij als waardevol heeft ervaren. o.a. heeft Koos bemiddeld in de aanschaf van een mobiele geluidsinstallatie voor op de begraafplaats (eigendom Parochie). Doordat Gerda het wat rustiger aan wil doen heeft gesprek plaatsgevonden met Marian Korver, beoogde mogelijke opvolgster voor Gerda. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd ons bestuur op orde te krijgen.   2. Notulen jaarvergadering 2016 Notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend door de bestuursleden. Met dank aan de secretaris. 3. Ingekomen stukken Een 2-tal brieven retour inzake onze mailing. 4. Jaarverslag secretaris Het jaarverslag van de secretaris omvat de periode van 19 april 2016 (datum vorige alg. ledenverg.) tot heden (28 maart 2017). Hier worden de belangrijkste zaken naar voren gebracht. o.a. ons oudste lid is 100 jaar geworden en is met een bezoekje vereerd - D. Borst heeft zich teruggetrokken als uitvaartleider, zijn spullen ingeleverd - de nieuwe aula; begin dit jaar is er flink gebruik van gemaakt - de ziekte en overlijden van onze oud-voorzitter Piet Appelman 5. Jaarrekening 2016 Penningmeester licht e.e.a. toe. Dit jaar een kleine winst van € 1.100,-- Doordat er meer obligaties uitgeloot worden met tot dan toe een respectabele rente, komen de spaartegoeden vanwege de rente onder flinke druk te staan. De wiskundige reserve moet echter wel op pijl blijven. Op vragen vanuit de zaal wordt een duidelijk antwoord gegeven:o.a. leden die buiten te gemeente wonen en overlijden wordt een vergoeding van 70% van de pakketwaarde uitgekeerd. - cremeren is iets voordeliger dan begraven De jaarrekening wordt goedgekeurd en Theo wordt bedankt voor de jaarstukken en zijn heldere uitleg. 6. Begroting 2017 Begin dit jaar kregen we met veel sterfgevallen te maken waaronder enkele niet-leden, dit kan het resultaat positief beïnvloeden. Niet-leden betalen meer dan leden. Post "verhuur" heeft betrekking op onze koeling. Er kan een schaarwagen aangeschaft worden, gezien de koeling qua gewicht boven de toegestane Arbo-norm valt. En de ervaring heeft geleerd dat de afstanden bij De Sanderij, Oudburhg en De Marke pittig zijn. De begroting 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 7. Verslag van de kascommissie De kascommissieleden, bestaande uit  I. Roozendaal-Koelemeijer en A. Bakker hebben de jaarbescheiden doorgenomen. Op de vragen die overbleven heeft de penningmeester  perfect kunnen beantwoorden. Helaas was Ineke Roozendaal vanavond verhinderd. 8. Benoeming lid kascommissie De heer Wim Wever is bereid zitting te nemen in de kascommissie. Komend jaar zullen De heren Ad Bakker en Wim Wever de boeken controleren. 9. Bestuursverkiezing / rooster van aftreden Ook dit jaar stond de telefoon niet roodgloeiend bij de secretaris. Penningmeester Theo Zoon heeft te kennen gegeven, mede gezien zijn leeftijd, terug te willen treden. Hij wil nog een jaar aanblijven. Zal een goed draaiboek maken. Ook bestaat de mogelijkheid de financiën uit te besteden maar dan moet je qua kosten toch al rekenen zo rond de € 5000,-- aan extra kosten. Een andere mogelijkheid is het hele ledenbestand onder te brengen bij Nuvema. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar de eigen vereniging. Theo werkt met een eigen computerprogramma. De automatische inning werkt goed. Krijgt het ledenbestand aangeleverd van de secretaris.   10. Vaststellen contributie 2017 Zoals reeds eerder besproken is een verhoging onontkoombaar. Op de vraag om de contributie over de hele linie dit jaar te verhogen  met € 2,-- wordt positief gereageerd. Mocht binnen afzienbare tijd de rente weer stijgen en de wiskundige reserve omlaag kunnen, dan kan de pakketwaarde verhoogd worden. Deze staat momenteel op € 1093,--. De contributie wordt voor 2017 € 12,-- bij automatische inning. De bedragen bij leden die jaarlijks een nota ontvangen wordt de contributie ook met € 2,-- verhoogd. 11. Huishoudelijk reglement Het gaat hier op artikel 10, lid 1 welke cursief staat afgedrukt. Inzake eigen  keuze uitvaartleider/ster door de nabestaanden, waarbij de vereniging niet in kennis is gesteld. Opm. H. Meijer was onlangs bij crematie in Hhwaard hier was een professionele uitvaartleider uit Alkmaar die de zaken rond het afscheid regelde. Mocht dit bij onze vereniging aan de orde komen dan zijn de kosten boven onze gebruikelijke vergoeding voor de nabestaanden. Met nog een paar kleine aanvullingen wordt dit hh reglement goedgekeurd. 12. Rondvraag H. v.d. Oord: De zaken rond het afscheid van P. Appelman liepen niet goed. De dames uitvaartleidsters                       hadden lang niet alles in de hand en alle dagen werd er gebeld en bij de overvolle avondwake                       in De Blinkerd schortte er wel e.e.a. aan. N. van Wonderen: Hoe werkt het als je je lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap?                               Als antwoord: ga eerst bij je eigen huisarts informeren en daarna de vervolgstappen. G. Roozendaal: Dankt iedereen waar ze het jaar door mee van doen heeft voor de prettige samenwerking. H. Meijer: Vraagt of bij de volgende ledenvergadering de opvolgster van G. Roozendaal present is.                   Het is nog afwachten of zij ingaat op ons verzoek. Zij is op meerdere plaatsen gevraagd en ook                   actief. Ze wil sowieso een keer met Gerda hier meelopen. C. van Egmond: Mist bepaalde voorzieningen op het kerkhof zoals een wasbak, handdoek en zeep.     Dit wordt doorgespeeld naar het parochiebestuur. W. Wever: Merkt op dat de website van St. Barbara er prima uitziet, vooral de linkpagina naar diverse                    bronvermeldingen. Koos doet er alles aan om actueel te blijven. J. Delis: Heeft respect voor de bestuursleden en spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat achter                de schermen gebeurt. Hij spreekt uit ervaring. Maar wij zijn blij met zijn compliment. 13. Sluiting Onder dankzegging sluit voorzitter K. Bakker om 21.30 uur de vergadering en verzoekt ons om mee te gaan naar het sportcafé voor een hapje en een drankje en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.